POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Polityka prywatności prezentuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii w trakcie korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem https://pediwow.pl/, a także prowadzonych przez Administratora profili w mediach społecznościowych. Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odniesienie.

Data publikacji: 28.09.2023 

 

Spis treści

 1. ADMINISTRATOR
 2. DEFINICJE
 3. UŻYTKOWNICY
 4. WSPÓŁADMINISTRATORZY
 5. TYP I KATEGORIA DANYCH OSOBOWYCH
 6. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
 7. PRAWA UŻYTKOWNIKA
 8. ODBIORCY DANYCH
 9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
 10. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 11. WYMÓG PODANIA DANYCH
 12. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
 13. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
 14. WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA I FUNKCJONALNOŚCI
 15. LOGI SERWERA
 16. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 17. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI


 1. ADMINISTRATOR

Karolina Włodarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INSTYTUT PODOLOGII HOLISTYCZNEJ W KOSZALINIE Karolina Włodarczyk, ul. Spółdzielcza 5/1, 75- 205 Koszalin, NIP: 6692476011, e-mail: kontakt@pediwow.pl

 

 2. DEFINICJE 

2.1. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, jak również na podstawie jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, numer identyfikacyjny, oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innej podobnej technologii; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.

2.2. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy – strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii.

2.3. Panel Kursanta – konto Użytkownika będącego klientem założone w Serwisie, które umożliwia dostęp do zakupionych produktów lub usług.

2.4. Pliki cookie – popularnie zwane ciasteczkami – dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych Użytkownika. Takim urządzeniem końcowym może być np. telefon komórkowy, laptop, tablet. Podstawowe typy plików cookie: 

 • niezbędne pliki cookie pliki cookie wykorzystywane w celu dostarczenia Użytkownikowi usług oraz funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Za pośrednictwem Serwisu niezbędne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora;
 • funkcjonalne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu zapamiętywania i dostosowania Serwisu do dokonanych przez Użytkownika wyborów np. w zakresie ustalenia preferencji językowych. Za pośrednictwem Serwisu funkcjonalne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator;
 • analityczne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu pozyskania m.in.: informacji o liczbie wizyt i źródeł ruchu w Serwisie, poprawy wydajności Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu analityczne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator; 
 • marketingowe pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu dopasowania wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika. Za pośrednictwem Serwisu marketingowe pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator;
 • wydajnościowe pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajnościowych Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu wydajnościowe pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora. 
 • inne pliki cookie – Administrator wykorzystuje również inne pliki cookie, które nie mają charakteru niezbędnego. Są to między innymi pozostałe pliki cookie mediów społecznościowych.

Wykorzystywanie plików cookie innych niż niezbędne pliki cookie oraz przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem tychże plików jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2.5.  Polityka prywatności – niniejszy dokument.

2.6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

2.7. Serwis – strona internetowa pod adresem https://pediwow.pl/ oraz wszystkie jej podstrony.

2.8. Usługa społeczeństwa informacyjnego – każda usługa świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie usługobiorcy. W Polsce usługa społeczeństwa informacyjnego określana jest jako usługa świadczona drogą elektroniczną; usługa w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535.

2.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.). 

2.10. Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1648 ze zm.).

2.11. Prawo oświatowe – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 900). 

2.12. System oświaty – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230 ze zm.)


3. UŻYTKOWNICY 

3.1. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, media społecznościowe prowadzone przez Administratora lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.

3.2. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. Użytkownik:

   • powinien mieć ukończone 18 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
   • poniżej 16 roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia Usług społeczeństwa informacyjnego.

3.3. Administrator jest uprawniony do podejmowania działań w celu weryfikacji wieku Użytkownika.


4. WSPÓŁADMINISTRATORZY

Współadministratorami danych osobowych Użytkownika są:

 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (platforma Instagram oraz Facebook);
 • Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlandia (platforma YouTube). 

Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych. W ramach Serwisu wykorzystywane są również linki przekierowujące do portali społecznościowych oraz kalendarza Google.


5. TYP I KATEGORIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miejsce zamieszkania, adres IP. Dodatkowo:

 • w przypadku konieczności wystawienia faktury: NIP, REGON, nazwa (firma) oraz adres prowadzenia działalności;
 • na potrzeby wystawienia zaświadczenia Ministra Edukacji i Nauki: PESEL, data i miejsce urodzenia.  

 

6. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora: 

6.1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:

 • zapisywania danych w funkcjonalnych, analitycznych, reklamowych lub innych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
 • możliwość wydawania opinii o produkcie lub usłudze, w tym usługi edukacyjnej;
 • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość – w zakresie danych osobowych innych niż dane osobowe zwykłe; 
 • kierowania reklamy w mediach społecznościowych;
 • kierowania reklamy na stronie internetowej;
 • możliwość udziału w webinarze, kursie lub szkoleniu online; 
 • możliwoś udziału w webinarze, kursie lub szkoleniiu stacjonarnym;
 • wysyłania newslettera – w zakresie danych podanych fakultatywnie (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne);
 • udzielenia rabatu, przekazywania kodów rabatowych, informowania o promocjach i ofertach;
 • wysyłania ofert Administratora;
 • prowadzenia działań zindywidualizowanych w treści udzielonej zgody na rozpowszechnienie wizerunku, w tym w szczególności polegających na zestawieniu z innymi danymi osobowymi, jak również informowania, rozpowszechniania i promowania działalności Administratora; 

6.2. z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:

 • zapisywania danych w niezbędnych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie, w tym w celu świadczenia usługi związanej z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie (panelu kursanta) oraz usługi newsletter; 
 • dostarczenia treści lub usług cyfrowych;
 • realizacji świadczeń usług edukacyjnych;
 • przeprowadzenia egzaminu końcwego lub zaliczenia;
 • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość; 
 • przesyłania oferty usług lub produktów Administratora;
 • przyjęcia i realizacji złożonego zamówienia, wykonania usługi, w tym świadczenia usług edukacyjnych oraz realizacji zawartej umowy;
 • założenia i zarządzania Panelem kursanta dostępnego w Serwisie;
 • rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

6.3. z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:

 • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z RODO, Prawa oświatowego, Systemu oświaty;
 • tworzenia rejestru kursantów;
 • prowadzenia dzienników obecności i innej dokumentacji wynikającej z Prawa oświatowego i wydanych na jego podstawie aktów wykonawczych; 
 • rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość; 
 • wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym w celach archiwalnych;
 • prowadzenia bazy w Systemie Informacji Oświatowej;
 • prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Prawem oświatowym;

6.4. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:

i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych;

 • kierowania reklamy w mediach społecznościowych;
 • kierowania reklamy na stronie internetowej; 
 • kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera, 
 • prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów;
 • badania skuteczności realizowanych kampanii sprzedażowo-reklamowych; 
 • kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celu uzyskania informacji zwrotnej o zakupionym produkcie, usłudze lub kursie;
 • przechowywania nieopłaconych zamówień;
 • ochrony praw Administratora polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • statystycznym i analitycznym, w tym prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, sposobu korzystania z konta, preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów, wykazania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 • prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Prawem oświatowym. 

 

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

7.1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych – Użytkownik ma prawo żądania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych. Na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądane informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania;
 • prawo żądania sprostowania danych – Użytkownik ma prawo żądania usunięcia nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych, jak również ich uzupełnienia, jeżeli są one niekompletne; 
 • prawo otrzymania kopii danych – Użytkownik ma prawo uzyskania kopii przetwarzanych danych osoby;
 • prawo do usunięcia danych – Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celu lub celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych. Prawo to przysługuje w następujących przypadkach: 
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • osoba, której dane dotyczą, nie chce usunięcia danych; 
  • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone, ale nie można ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy; 
  • osoba, która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, czeka na wydanie decyzji w tej sprawie;
 • prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo, aby Administrator, w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub na podstawie wyrażonej zgody, wydał dane osobowe w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. W ramach tego uprawnienia istnieje możliwość żądania przesłania tych danych innemu podmiotowi pod warunkiem istnienia technicznych możliwości po stronie Administratora i wskazanego podmiotu; 
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celach marketingowych – Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celu innym niż cel marketingowy – Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika;
 • prawo do wycofania zgody – w zakresie w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody; 
 • prawo do wniesienia skargi – Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy regulujące ochronę danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.2. Uprawnienia Użytkownika nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora:

  • pocztą tradycyjną na adres: INSTYTUT PODOLOGII HOLISTYCZNEJ W KOSZALINIE Karolina Włodarczyk, ul. Spółdzielcza 5/1, 75- 205 Koszalin; 
  • adres poczty elektronicznej: kontakt@pediwow.pl. 
 • wskazując zakres swoich żądań.

 

8. ODBIORCY DANYCH

8.1. Prowadzona przez Administratora działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia dane osobowe, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznym, księgowemu oraz bankom i operatorom płatności.

8.2. Do głównych odbiorców danych należą:

 • LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-581), ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, NIP: 7831711517 – podmiot zapewniający hosting strony, przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze, obsługę systemu do wysyłki e-maila;
 • Wiktoria Wałęsa, NIP: 7851735863 – podmiot zapewniający wsparcie wirtualnej asysty; 
 • AXERT Biuro Podatkowe, ul. l. Hołdu Pruskiego, nr 4B lok. 1, 75-607 Koszalin, NIP: 6692338295 podmiot zapewniający obsługę księgową; 
 • Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-389) przy ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, KRS: 0000572426, NIP: 5213704420– podmiot zapewniający system do wystawiania faktur;
 • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia– podmiot zapewniający system do wysyłki newslettera; 
 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland – podmiot zapewniający platformę, na której znajdują się profile społecznościowe, grupy na platformie Instagram oraz na platformie Facebook; podmiot zapewniający wtyczkę PixelYourSite oraz Pixel Mety;
 • PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60– 198 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887 – system do obsługi płatności i transakcji elektronicznych (Przelewy24, PayPo, Limit P24Now) podmiot zapewniający system do płatności;
 • HotJar Ltd., St. Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta – podmiot zapewniający narzędzie analityczne HotJar; 
 • Automattic Inc., 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Irlandia – podmiot zapewniający system CMS, tutor LMS oraz wykorzystywane w Serwisie; 
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający platformę wideo, narzędzia analityczne oraz narzędzia zabezpieczające i do reklam (YouTube, Google Analitycs, Google Search Console, Google Tag Menager, reCAPTCHA; Google Ads). 
 • Microsoft About Ireland, South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall And Leopardstown, Dublin, D18 P521, Irlandia – podmiot zapewniający narzędzia analityczne, reklamowe i wydajnościowe (Microsoft Advertising, Microsoft Clarity, Microsoft Bing). 

8.3. Dane osobowe mogą być również ujawnione:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratoriów oświaty, okręgowych komisji egzaminacyjnych, właściwego urzędu miasta;
 • kancelarii prawnych, doradztwa prawnego – w zakresie realizowanych przez te podmioty usługi na rzecz Administratora; 
 • innym organom administracyjnym lub organom ścigania – w zakresie w jakim obowiązek ten będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w tym obowiązek przekazania informacji do właściwych organów administracyjnych lub organów ścigania.

 

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

9.1. Poziom ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej różni się od tego poza obszarem EOG. Administrator współpracuje z podmiotami zarówno na terenie EOG, jak i poza nim.

9.2. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, głównie w sytuacji korzystania z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym. W takiej sytuacji Administrator dokona wyboru dostawcy usług, który:

 • posiada oddziały lub spółki zależne na terenie EOG;
 • pomimo zlokalizowania poza EOG znajduje się w państwie, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z wymogami art. 45 RODO;
 • przekazanie danych realizowane jest na podstawie zawartej z tym podmiotem umowy o transfer danych opartej o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 RODO;
 • przekazywanie danych osobowych realizowane jest w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. 

9.3. Więcej informacji na temat zasad przekazywania danych poza EOG znajdziesz tutaj.


10. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

10.1. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym: 

 • dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do Instytutu (Administratora) zgromadzone w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego – przez okres 1 roku, chyba, że na rozstrzygnięcie w tym zakresie została wniesiona skarga do sądu administracyjnego – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z zapisaniem się na newsletter – przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu cofnięcia zgody;
 • dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania;
 • pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie – przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi, w tym świadczenia usług edukacyjnych, a następnie w okresach wynikających z Prawa oświatowego; 
 • dane osobowe w postaci wizerunku – do czasu odwołania zgody; 
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, w tym korzystaniem z funkcjonalności tych aplikacji – przez okres istnienia stron firmowych lub kont na danym portalu społecznościowym;
 • dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych lub wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO.

10.2. Dane osobowe Użytkownika będą dodatkowo przetwarzane w celu ochrony praw Administratora polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.


11. WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Serwisu, dostępu do określonych treści lub niemożliwością wykonania usługi czy zrealizowania zamówienia, w tym w szczególności zrealizowania świadczenia usług edukacyjnych.

 

12. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

12.1. Administrator analizuje dane osobowe subskrybentów newslettera, historię otwierania i przeglądania newslettera, historię przeglądania Serwisu, historię transakcji dokonywanych w ramach Serwisu, historię aktywności na profilach mediów społecznościowych na platformach Instagram, Facebook, YouTube. Przedmiotowa analiza jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług. Analiza danych nie wywołuje jednak skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływa istotnie na sytuację Użytkownika, w tym jego prawa lub wolności.

12.2. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji Użytkowników w celu dostosowania tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów do preferencji zbiorczych.


13. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

13.1. Administrator wykorzystuje pliki cookie w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym usprawnienia nawigacji, zapamiętania preferencji dotyczących plików cookie, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem, badań statystycznych i analitycznych, w celach marketingowych, łączenia z portalami społecznościowymi, prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego.

13.2. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie określonych plików cookie.

13.3. Konsekwencją zaakceptowania plików cookie jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Użytkownika urządzenia np. tabletu, komputera czy telefonu zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą Użytkownik nie ma kontroli.

13.4. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookie.

 • Zarządzanie plikami podczas pierwszej wizyty w Serwisie – Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju. W ramach komunikatu Użytkownik ma możliwość udzielenia zgody na wybrane pliki cookie;
 • Usuwanie plików cookie z urządzenia – Użytkownik ma możliwość usunięcia plików cookie znajdujących się na urządzeniu końcowym. W tym celu Użytkownik powinien wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób Użytkownik usuwa wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Należy mieć świadomość, że w ten sposób można utracić zapisane informacje (np. dane do logowania); 
 • Uniemożliwienie przechowywania plików cookie – Użytkownik ma możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, w taki sposób, aby umożliwić przechowywanie plików cookie. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Ponieważ pliki cookie stosowane są również do zapamiętywania preferencji Użytkownika dotyczących plików cookie, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookie na urządzeniu końcowym, co może skutkować uniemożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności, a część treści udostępniana przez Administratora może być niewidoczna;
 • Tryb incognitoUżytkownik ma możliwość korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookie zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki;
 • Inne urządzenia – w przypadku użycia przez Użytkownika innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie preferencji w zakresie plików cookie.


14. WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA I FUNKCJONALNOŚCI 

Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia w celu usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym stworzonego Serwisu.

14.1. Formularz kontaktowy

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. W celu skorzystania z formularza kontaktowego Użytkownik zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia oraz obsługi zapytania. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

14.2. Formularz komentarze 

Administrator zapewna możliwość pozostawienia komentarza w Serwisie. Korzystanie z formularza – komentarze nie jest obowiązkowe. W celu skorzystania z formularza Użytkownik musi być zalogowany. 

14.3. Formularz zamówienia w Sklepie

Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość złożenia zamówienia w sklepie. Składając zamówienie w sklepie dostępnym w Serwisie Użytkownik musi podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, a dodatkowo w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: firmę, NIP oraz telefon. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy, a także realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń podatkowo-księgowych oraz rozpatrywania roszczeń.

14.4. Panel Kursanta (konto Użytkownika)

Każdy Użytkownik otrzymuje dostęp do indywidualnego konta prowadzonego w Panelu Kursanta. Zakładając konto w Serwisie Użytkownik musi podać następujące dane osobowe: login i hasło, a dodatkowo imię, nazwisko, adres e-mail. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia konta oraz przechowywania dokonanych przez Użytkownika zamówień, jak również realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń podatkowo-księgowych oraz rozpatrywania zgłoszonych roszczeń.

14.5. Formularz – opinie 

Administrator zapewnia możliwość pozostawienia opinii w Serwisie. Korzystanie z formularza – opinie nie jest obowiązkowe. W celu skorzystania z formularza Użytkownik zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do pozostawienia opinii. Podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia opinii. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości pozostawienia opinii. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

14.6. Google (YouTube) 

Administrator osadza w Serwisie filmy wideo, które pochodzą z kanału Administratora prowadzonego na platformie YouTube. W tym celu Administrator wykorzystuje pliki cookie w celach marketingowych firmy Google LLC. Plik cookie “yt-remote-device-id” oraz “yt-remote-connected-device” są wykorzystywane w celu przechowywania preferencji Użytkownika odtwarzacza wideo przy pomocy osadzonego wideo YouTube. Pliki “yt.innertube::requests” oraz “yt.innertube::nextId” wykorzystywane są w celu rejestracji unikalnego identyfikatora do przechowywania danych o tym jakie filmy z YouTube ogląda Użytkownik. Pliki te nigdy nie wygasają. 

14.7. Media społecznościowe 

Administrator posiada profile społecznościowe na portalu Facebook, Instagram oraz kanał na YouTube. Dane osobowe podawane w mediach społecznościowych będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania tymi profilami, komunikowania się z Użytkownikiem, w tym w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, jak również w celach statystycznych i analitycznych, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach oferowanych przez Administratora, tworzenia społeczności w ramach profilu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Zasady panujące na portalach społecznościowych są ustalane przez Administratora, jednakże zasady korzystania z danego portalu społecznościowego wynikają z regulaminów oraz zasad społeczności tychże platform.

Użytkownik ma możliwość rezygnacji z obserwowania profilu Administratora w każdej chwili. Istnieje również możliwość blokady danego konta, w tym profilu Administratora. Z uwagi na specyfikę wykorzystywanych przez Administratora platform wyłącznie skorzystanie z opcji „zablokuj użytkownika” spowoduje, że żadne treści tworzone przez Administratora nie będą wyświetlane Użytkownikowi. W pozostałym zakresie treści dostępne na danej platformie społecznościowej mają charakter powszechny.

Administrator przetwarza ogólnodostępne dane osobowe Użytkowników takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczane są na profilach, zostały oznaczone jako publiczne lub udostępnione Administratorowi przez Użytkownika. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez właścicieli portali społecznościowych na warunkach zawartych w regulaminach tychże platform.

14.8. Wtyczki społecznościowe oraz linki 

Serwis wykorzystuje linki kierujące do portalu społecznościowego Instagram, Facebook oraz YouTube, które są oznaczone logo danego serwisu społecznościowego.

Dane osobowe są przesyłane do portalu społecznościowego tylko wtedy, gdy Użytkownik podejmie aktywne działanie polegające na kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę z logo portalu społecznościowego przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, a Użytkownik zostanie przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego. Jednocześnie przeglądarka internetowa Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami wybranego portalu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookie. Od momentu kliknięcia danej wtyczki przez Użytkownika, jego dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem danych osobowych. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przycisku wtyczki, Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez właściciela danego portalu społecznościowego.

Dane są przesyłane niezależnie od faktu czy Użytkownik posiada konto w danym portalu społecznościowym lub czy Użytkownik jest zalogowany. W przypadku, gdy Użytkownik jest zalogowany na danej platformie społecznościowej (np. Instagram), to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Użytkownika konta (profilu).

14.9. Newsletter 

Administrator przetwarza dane osobowe subskrybentów w postaci imienia oraz adresu e-mail. W formularzu zapisu na newsletter pola te są obowiązkowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania newslettera. W celu dodania adresu e-mail do listy subskrybentów Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zapisu. Potwierdzenie zapisu spowoduje dodanie do bazy danych listy mailingowej newslettera.

Subskrypcja newslettera oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, a także przekazywania informacji handlowych. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do wysyłki newslettera. W każdej chwili subskrybent może wycofać udzieloną zgodę, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera.

System mailingowy wykorzystywany przez Administratora do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane przez Użytkownika działania związane z przesyłanymi do Użytkownika wiadomościami e-mail, w tym datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości, moment wypisania się itd.

Administrator używa usług MailerLite do zarządzania listą subskrybentów marketingu e-mailowego i do wysyłania wiadomości e-mail do subskrybentów. MailerLite jest zewnętrznym dostawcą, który może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkowników przy użyciu standardowych technologii, aby pomóc Administratorowi monitorować i ulepszać newsletter. W związku z wykonywaniem usług do wysyłki newslettera, Administrator wykorzystuje pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne i podobne technologie śledzenia.

14.10. Narzędzia statystyczno – analityczne 

Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia statystyczno- analityczne:

 • Google Analytics

Administrator wykorzystuje w Serwisie w celach analitycznych usługę Google Analytics. W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Informacje na temat korzystania z Serwisu generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google Analytics został rozszerzony w Serwisie o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP w Serwisie adres IP użytkownika jest na terytorium EOG skracany przez Google LLC. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google LLC w USA i tam skracany. W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są informacje takie jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Użytkownik korzysta; przeglądane podstrony w ramach Serwisu; czas spędzony w Serwisie i jego podstronach; przejścia pomiędzy podstronami Serwisu; źródło, z którego Użytkownik przechodzi do Serwisu.

 • Google Search Console 

Administrator wykorzystuje Google Search Console w celach statystycznych. Narzędzie to jest wykorzystywane w celu monitorowania ruchu w Serwisie oraz monitorowania błędów w kodzie Serwisu. Google Search Console optymalizuje również Serwis pod kątem pozycjonowania, pomaga planować strategię promowania fraz kluczowych, informuje o problemach związanych z serwerem oraz złośliwym oprogramowaniem oraz rejestruje problemy z czytelnością i dostępnością Serwisu. 

 • Google Tag Manager 

W celach marketingowych Administrator wykorzystuje Google Tag manager, który służy do zarządzania i aktualizowania kodów śledzenia i powiązanych fragmentów kodu (tzw. tagów). W tym celu Administrator wykorzystuje pliki cookie w celach analitycznych firmy Google LLC. Plik cookie “_gcl_au” jest wykorzystywany w celu eksperymentowania z efektywnością reklamową Serwisu. Plik ten wygasa po 3 miesiącach. 

 • Google Ads

Administrator wykorzystuje w Serwisie narzędzie do reklam Google Ads. Korzystając z Google Ads, Administrator jest w stanie jedynie definiować grupy odbiorców, do których chciałby, by reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje reklamę. 

W celu korzystania z Google Ads Administrator zaimplementował w kodzie Serwisu specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Plik cookie “YSC” jest wykorzystywany do śledzenia wyświetleń osadzonych filmów na kanale YouTube. Jest to plik sesyjny. Plik cookie “VISITOR_INFO1_LIVE” służy do pomiaru przepustowości, która określa, czy Użytkownik otrzyma nowy, czy stary interfejs odtwarzacza, a jego żywotność wynosi 5 miesięcy i 27 dni. 

Korzystając z Google Ads, Administrator nie gromadzi żadnych danych, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie Administrator nie ponosi już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jako użytkownikiem usług Google. 

 • Pixel Meta (poprzednio Pixel Facebooka)

Administrator wykorzystuje w Serwisie w celach marketingowych usługę Facebook Pixel, który umożliwia śledzenie skuteczności reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy Użytkownicy odwiedzający Serwis zostali przekierowani na stronę Serwisu po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja”). W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy Meta dotyczące usługi Pixel Meta.

 • Narzędzie analityczne HotJar

Administrator wykorzystuje w Serwisie narzędzie analityczne HotJar, aby lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników oraz optymalizować usługi. HotJar to usługa technologiczna, która zbiera informacje, ile czasu Użytkownicy spędzają na poszczególnych stronach, jakie hiperłącza klikają w Serwisie, jakie treści podobają się im w Serwisie, a jakie nie itd. HotJar używa plików cookie i innych technologii do gromadzenia tych danych. Obejmują one adres IP urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia, informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (wyłącznie kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej witryny.

 • narzędzie Microsoft Clarity

Administrator wykorzystuje w Serwisie narzędzie analiztyczne Microsoft Clarity w celu analizy zachowania Użytkownika odwiedzającego Serwis. Microsoft Clarity  używa plików cookie i innych technologii do gromadzenia tych danych. Microsoft Clarity gromadzi informacje związane z aktywnością Użytkownika w Serwisie, w tym w szczególności rejestruje każdego Użytkownika i tworzy nagrania wideo generując tzw. mapy cieplne. W ramach narzędzia Microsoft Clarity Administrator nie zbiera jednak informacji, które pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników. 

 • narzędzie Microsoft Advertising

Administrator wykorzystuje w Serwisie narzędzie do reklam Microsoft Advertising. Korzystając z tego narzędzia Administrator jest w stanie jedynie definiować grupy odbiorców, do których chciałby, by reklamy docierały. Na tej podstawie Microsoft podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje reklamę. 

W celu korzystania z Microsoft Advertising Administrator zaimplementował w kodzie Serwisu specjalny piksel konwersji Microsoft Advertising.  Piksel wykorzystuje pliki cookie firmy Microsoft Corporation dotyczące usługi Microsoft Advertising. Plik cookie “CLID” jest instalowany przez Microsoft Clarity i przechowuje informacje o tym, jak Użytkowniik korzysta z Serwisu. Plik cookie przyczynia się do utworzenia raportu analitycznego. Gromadzenie danych obejmuje liczbę odwiedzających, dane lokalizacyjne Użytkownika oraz podstrony odwiedzane w Serwisie.

 • statystyki dostępne w portalach społecznościowych

Administrator wykorzystuje dostępne na profilach społecznościowych funkcje statystyczne udostępniane przez właścicieli tychże portali.

 

15. LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie; nazwę użytkownika podawaną w procesie autoryzacji; czas nadejścia zapytania; informacje o przeglądarce użytkownika; język; godziny dostępu oraz adres; strony, z której użytkownik został przekierowany; informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego Użytkownik korzysta. Dane, o których mowa powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu, lecz są wykorzystywane wyłącznie, jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.


16. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

16.1. Administrator na bieżąco analizuje czy dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny.

16.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, gdy działają na zlecenie Administratora.

16.3. Na stronie wykorzystywany jest certyfikat SSL oraz narzędzie ochrony przed spamem – reCAPTCHA.


17. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

17.1. Administrator dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniania.

17.2. Administrator zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.

17.3. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest publikowana w Serwisie.Data publikacji: 28.09.2023 r.